ปรัชญาการบริหารองค์กร

องค์กรที่เชื่อมต่อด้วยการเห็นคุณค่าของกันและกัน

เราเชื่อมกันด้วยการเห็นคุณค่าของกันและกัน
และด้วยความรู้สึกแห่งการเห็นคุณค่านี้
ผลักดันให้เรากลายเป็นองค์กรที่ตระหนัก
ถึงการมีส่วนช่วยเหลือสังคมและตระหนักถึงการมีความสุขที่แท้จริง

การซาบซึ้งและการเห็นคุณค่า


 • แสดงความซาบซึ้งที่มีต่อลูกค้าของเรา
  ความซาบซึ้งที่การที่ลูกค้าประเมินและรับในผลงานของเรา
 • ความซาบซึ้งที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน
  เพราะผลงานจะไม่สำเร็จลงได้ หากขาดคนในคนหนึ่งไป เราจึงซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในการทำงานของเพื่อนร่วมงานของเรา
 • ซาบซึ้งและรู้คุณค่าของสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชนและครอบครัวที่อยู่ล้อมรอบเรา
  ซาบซึ้งและรู้คุณค่าของสิ่งที่เราได้รับจากการทำงานของผู้อื่น ซาบซึ้งในผลงานเหล่านั้น
 • แสดงความซาบซึ้งและรู้คุณค่าทั้งทางวาจาและทางการกระทำ
  เพียงแค่คิด จะสื่อความรู้สึกออกไปไม่ได้
  ไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกดีเมื่อมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้ง และรู้สึกถึงความมีคุณค่า

เผื่อแผ่ความรู้สึกซาบซึ้ง


 • มองหาคนที่เราจะส่งต่อความรู้สึกซาบซึ้งต่าง ๆ เหล่านี้ได้
  ครุ่นคิดถึงวิธีที่จะทำให้ผู้อื่นอยากที่จะเผื่อแผ่หรือส่งต่อความรู้สึกซาบซึ้ง
 • สิ่งที่ควรจะทำในการเผื่อแผ่หรือส่งต่อความรู้สึกซาบซึ้ง คือ อะไร?
  คิดและลงมือทำในสิ่งที่ควรจะทำในการเผื่อแผ่หรือส่งต่อความรู้สึกซาบซึ้งให้แก่ลูกค้าขององค์กร

เมื่อได้รับความรู้สึกซาบซึ้งหรือการเห็นคุณค่าจากผู้อื่น


 • ตระหนักถึงความสุขเมื่อได้รับความรู้สึกซาบซึ้งจากผู้อื่น
  ตระหนักถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่จะได้รับจากผลงานที่เราได้สร้างขึ้น ความรู้สึกซาบซึ้งที่ถูกส่งต่อผ่านทางผลงานของเรา
 • เป็นผู้ที่สร้างหรือช่วยส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้คนได้
  เกิดความซาบซึ้งและมีคุณค่าเมื่อวันหนึ่งเราสามารถเป็นผู้ที่สร้างหรือช่วยส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้คนได้
  มีความปลื้มปิติ เมื่อเราสามารถสร้างหรือช่วยส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้คนได้


PAGE TOP